[4.2. Corresponsabilidad en la familia]

Edad: 17-18 años

Lecturas: 0

Duración: 45min

Videos: 3

Reconèixer les diferències des de la psicologia: tendències, comportaments, interessos, motivació i etapes del procés maduratiu.

  • Analitzar les diferències psicològiques entre l’home i la dona. Analitzar quines tendències i comportaments tenim en comú i quines són clarament diferents.
  • Observar que la maduració psicològica segueix processos diferents i ritmes diferents en cada sexe.
  • Entendre que les diferències psicològiques i de maduració tenen una funció específica i no són motiu de discriminació.
  • Aprendre que aquestes diferències no han de ser motiu de burla, crítica o insult.
  • Saber que l’home i la dona tenen trets comuns i trets diferents.
  • Veure que aquesta complementarietat no es basa només en les diferències sexuals sinó també en les que fan referència a la percepció sensorial, l’expressió de les emocions, el raonament,…
  • Descobrir com homes i dones, en les diferències, podem aportar una sèrie de valors, costums, sentiments i punts de vista que ens fan créixer com a persones.

Se trata de reflexionar sobre los beneficios que aporta la familia a la sociedad y reconocer qué factores pueden posarla en peligro y como defenderla y promoverla.

Video
«La mejor red social»  (2’:58”)
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT

«La familia: núcleo fundamental de la sociedad» (1’:25”)
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT

CONCLUSIÓN

Video final

Entrevista José Eulogio López sobre la familia y la economía
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT