[6.4. Dignitat personal]

Edat: 15-16 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 5

Reconèixer, valorar i saber fer efectiva la coresponsabilitat home-dona en l’entorn familiar.

  • Entendre que una família es fonamenta en un home i una dona, i que ambdós són responsables del bon funcionament familiar.
  • Veure que totes les tasques de la llar i totes les obligacions familiars han de ser compartides, que no hi ha tasques exclusives per a cada sexe.
  • Reconèixer que històricament es tendia a repartir tasques entre els dos per motius de cultura, força física, etc., però això passa per inèrcia i no per condicionants ferms.

En aquest punt, el nostre objectiu serà entendre que la família és el primer àmbit de relació amb els altres i que, a través d’ella, es transmeten els valors que fonamenten i sostenen una societat, inclosos la igualtat, el respecte a la diferència, la corresponsabilitat…

És en la família on aprenem a superar-nos, a compartir, a treballar en equip, a respectar-nos, a ser generosos; és en la família on es creen els hàbits bàsics que forjaran el caràcter de la persona.

ACTIVITAT PRÈVIA

Video
“El amor mueve montañas, mueve el mundo”
https://vimeo.com/62171186

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Videos

Sordesa
https://www.youtube.com/watch?v=WXkzF7kMC9I

Raça
https://www.youtube.com/watch?v=6kP2Zp8Ug9c

Servei
https://drive.google.com/open?id=0B3TZdy9aq-r8bTdneVF5LVczQUE